කෑගල්ල නගරයේ උසස් පෙළ විභාග මධ්‍යස්ථානයක පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු විභාගයට පෙනී සිටිමට පියා සමග ත්‍රීරෝද රථයකින් පැමිණෙමින් සිටි පාසල් ශිෂ්‍යයාවකට පෙම්වතා යැයි කියන තරුණයෙක් පරගම්මන ප්‍රදේශයේ දී යතුරු පැදියක් හරස් කර ඇසිඩ් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තියෙනවා.
64 Views
It's the most joyous time of the year! Are you in the mood for some festive cheer?

When streets are sprinkled with lights, harmonies of angelic Christmas carols are a central part of the season and a great way to tune up to the Christmas spirit. Adding to a merrier Christmas experience, Daraz, the leading e-commerce platform in Sri Lanka, is travelling across Colombo in a brightly lit, open double-decker bus with a choir singing Christmas Carols, placing smiles on the faces of bystanders in the streets of Colombo.
258 Views
26th October 2022, Colombo: The proud, home-grown Sri Lankan brand, Cargills FoodCity, achieved yet another milestone recently with the opening of its 500th retail outlet. 
 
In its bold and dynamic 39-year journey, Sri Lanka’s most loved retail chain has simultaneously charted the evolution of the retail supermarket business in the country, with local neighbourhoods and real estate developments mushrooming around its outlets. By benchmarking itself against international supermarkets, Cargills FoodCity set the bar high for others that followed in its footsteps, while its success served to attract more investors into the sector. 
 
Apart from being one of the most recognizable Sri Lankan brand successes, Cargills FoodCity has also had a far-reaching and sustainable impact on the economy and local community.
436 Views
Nutrition brand Prima Stella Dairy announced its partnership with Chamika Karunaratne as it onboarded the Sri Lankan cricketing sensation as the new Brand Ambassador to carry forward the brand promise of inspiring Sri Lankans to “Be Healthy, Be Active”.

An all-rounder in the sporting arena, Mr. Chamika Karunaratne has excelled in multiple sports, making a mark as a national badminton player, junior national champion in javelin, and a national cricketer who has won the hearts and minds of an entire Island Nation with his healthy and active stance on field.
634 Views
Are you ready to take part in possibly the largest multi-sporting event this year? 
 
ACE THE RACE is brought to you by the Ladies’ College Old Girls’ Association to bring out the best in sportsmanship and get that adrenaline running through you! 
 
Register now for the triathlon of the year happening on the 15th of October!
313 Views
Innocent and kind-hearted souls suffer in silence. But should they? Their silence must not go unheard. Lanka Vision Action Foundation (LVAF), as a grassroot organization intends to be a great source of strength to those silent whispers.

LVAF envisions an environment where the youth could be made self-efficient and financially independent through vocational training, to introduce women with the necessary skills to bring forth a self-sustained sisterhood, to create a beneficial environment for men to have the capabilities to run a family, and to integrate the differently-abled children access to an education which has been deprived of them.
826 Views
Enthused by the game of cricket, Moose Clothing Company, Sri Lanka’s ever-versatile clothing brand for the youth has further strengthened their support to Sri Lanka Cricket with a dual partnership as the Official Overseas Team Sponsor of
the National Cricket team at the upcoming T20, One day and Test series of Australia’s tour of Sri Lanka from 7th June - 12 th July 2022. Alongside this sponsorship, Moose Clothing Company will also partner with Sri Lanka Cricket for the upcoming Moose Cup Test series scheduled to be held from 29 th June – 12 th July 2022.
 
The Moose Cup was introduced in 2021 during the England tour of Sri Lanka as a celebration of Test cricket which has been considered as the format of highest level of the game by ardent cricketing fans.
1,703 Views
Carrying forward the thrill and excitement of cricket, Moose Clothing Company, Sri Lanka’s youthful and trendy clothing brand will continue to support Sri Lanka Cricket as the Official Overseas Team Sponsor of the National Cricket team at the upcoming Test series of Sri Lanka’s tour of Bangladesh in May 2022.
 
The 1st Test match is set to take place from 15th – 19th May, with the 2nd Test match commencing from 23rd to 27th May.
3,341 Views
When there’s a big match, you know Sun FM is going to be there! The fever’s caught up once again and for the sixth consecutive year and as always, the 88 th annual ‘Battle of the Saints’ between St. Peters College and St.

Josephs College will take place on the 29 th & 30 th of April with the 48 th limited overs encounter taking place on the 7 th of may at the SSC Grounds, Colombo.
1,154 Views
The UN’s benchmark food and commodity prices index rose sharply on average through 2021, compared with the previous year, the Food and Agriculture Organization (FAO) informed on Thursday.
925 Views
The agreement for the development of the Trincomalee Oil Tank Terminal has been signed.
 
The relevant agreement was signed by the Secretary to the Treasury, the Commissioner-General of Lands, the Petroleum Corporation and the LIOC.
1,045 Views
The Commissioner of the Human Rights Commission Nimal Karunasiri states that the report prepared by the Commission on the gas-related explosions after obtaining statements from the officials including the Chairman of Litro will be submitted to the President on 12 January.
795 Views
The police stated that the 02 children who went missing from Kotadeniyawa area over a month ago, were found from Meerigama town

The two cousins, who are residents of the Kotadeniyawa - Wattemulla - Banduragoda area, have been missing since November 23.
998 Views
The landscape of corruption the world over has changed drastically due to the Covid-19 pandemic
in the past two years, increasing opportunities for corruption while deepening the adverse impact
of corruption upon the people.
Here in Sri Lanka, there have been numerous scandals and corruption allegations that rocked the
nation in 2021 as the people of the country struggled to survive in a pandemic economy facing
multiple challenges such as the loss of income opportunities and the hike in cost of living. It is in
this backdrop that Transparency International Sri Lanka (TISL) marks International
1,073 Views
Due to a failure in the transmission line Sri Lanka is experiencing an Islandwide power failure currently
985 Views
1   |   2   |   3      »      [225]
Recent Gossip Post


Top